Etelä-Uusimaa

Uusi vuosi toi Suomeen runsaasti lakimuutoksia


Asuntovelan vähennysoikeus pieneni, tupakkavero nousee, muutos kotitalousvähennykseen

Vuoden vaihtuminen toi muutoksia muun muassa kotitalousvähennykseen ja tupakkaverotukseen sekä runsaasti muita lakimuutoksia. Asuntovelan koron vähennysoikeus pienenee siten, että vuonna 2022 koroista on vähennyskelpoista enää viisi prosenttia aiemman 10 prosentin sijaan.

Ansiotuloveroperusteisiin tehtiin indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristy ansiotasokehityksen vuoksi, valtiovarainministeriö tiedottaa. Tarkistus perustuu ansiotasoindeksin kolmen prosentin nousuun. Tarkistus tehdään korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää, työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosentteja. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä on nyt 3 740 euroa ja työtulovähennyksen enimmäismäärä 1 930 euroa.

Kotitalousvähennykseen korotus

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettiin vuoden 2022 alussa. Muutos koskee kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä. Vastaava korotus koskee myös öljylämmityksestä luopumista vuosina 2022-2027. Muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden osalta kotitalousvähennys säilyy ennallaan.

Korotuksen piiriin kuuluvissa töissä vähennyksen enimmäismäärä nousi 2 250 eurosta 3 500 euroon. Vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettiin työkorvauksissa 40 prosentista 60 prosenttiin ja palkoissa 15 prosentista 30 prosenttiin.

Tupakka-askin hinta yli 10 euroa

Tupakkaveroa korotetaan vuosina 2022-2023 neljässä vaiheessa. Ensimmäinen korotus tehdään vuoden 2022 alussa, toinen heinäkuussa, kolmas vuoden 2023 alussa ja neljäs kyseisen vuoden heinäkuussa.

Korotusten seurauksena savukkeiden hintojen arvioidaan nousevan keskimäärin 11 prosenttia. Savukkeiden keskihinnan arvioidaan nousevan yli 1,10 eurolla 20 kappaleen savukeaskilta, eli keskimäärin yli kymmeneen euroon askilta. Kääretupakan hinnan arvioidaan nousevan keskimäärin 35 prosenttia, piippu- ja savuketupakan 18 prosenttia sekä sikareiden ja pikkusikareiden 17 prosenttia.

Alennettua alkoholiveroa kannetaan jatkossa kaikista yli 0,5 mutta enintään 3,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävistä oluista. Aiempi yläraja oli 2,8 tilavuusprosenttia.

Opintotuki ja sitova mitoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tuli myös voimaan useita säädös- ja muita muutoksia. Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan määräaikaisesti 25 prosentilla ensi vuodeksi. Tämä parantaa opiskelijoiden mahdollisuutta työskennellä opintojen ohessa ja täydentää opintotukea palkkatuloilla aiempaa enemmän.

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opiskelijahuollon kuraattorien ja psykologien sitova mitoitus on laitettu nyt lakiin. Sekä perusopetuksessa että toisella asteella tulisi jatkossa olla vähintään yksi kuraattori 670 oppilasta tai opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 780 oppilasta tai opiskelijaa kohti.

Uudet lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräiset yksikköhinnat tulevat voimaan. Vuoden 2022 keskimääräiset yksikköhinnat perustuvat vuoden 2019 toteutuneisiin käyttökustannuksiin.

Asevelvollisuuslakiin muutoksia

Oikeusministeriön hallinnonalalla tuli voimaan lakimuutoksia mm. ulosoton suojaosuuksiin. Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrää sekä velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettavaa rahamäärää korotettiin.

Varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat äänioikeutetut voivat äänestää nyt laitosäänestyksessä. Laki on voimassa jo tammikuussa toimitettavissa aluevaaleissa.

Asevelvollisuuslakiin tehtiin muutoksia vaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Pandemiatilanteissa kutsunnat on mahdollista järjestää etänä. Myös varusmiespalveluksen aloittamiseen tulee muutoksia. Varusmiespalvelus pitää aloittaa viimeistään sinä vuonna, jolloin asevelvollinen täyttää 29 vuotta. Tätä sovelletaan vasta 1.1.2024 jälkeen varusmiespalveluksen aloittaviin varusmiehiin.

Myös kuluttajansuojalakia on muutettu. Muutosten taustalla olevien direktiivien tavoitteena on helpottaa tavaroiden sekä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen ostamista sekä myymistä EU:n alueella.

Elinaikakerroin pienentää eläkkeitä

Vuoden vaihtuessa tuli voimaan myös useita sosiaali-, terveys- ja vakuutusalan säädösmuutoksia. Vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojelun sosiaalityöhön tulee voimaan asteittain. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla asiakkaana enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 alkaen.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1960 syntyneiden vuonna 2022 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 5,3 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2022 alkavan työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää korotettiin 0,2 prosentilla. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,5 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2,2 miljoonaa euroa. Ylittävältä osalta maksu on 2,05 prosenttia palkasta. Työantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 prosenttia. Vuonna 2022 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,85 prosenttia palkasta.

Ympäristö ohjaa energiaverotusta

Energiaverotusta ohjataan ympäristöystävällisempään suuntaan. Tehoreservijärjestelmää koskevalla lakimuutoksella pyritään varmistamaan jatkossakin sähkön riittävyys talvikauden huippukulutuksen aikana. Biokaasu ja sähköpolttoaineet sisällytettiin liikennepolttoaineiden kansalliseen jakeluvelvoitteeseen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettu valtioneuvoston asetus muuttui niin ikään. Muutokset ovat käytäntöjen kannalta vähämerkityksisiä tarkennuksia, joilla yhtenäistetään säännöksen sanamuotoja direktiivin kanssa sekä selkeytetään rakennetta ja kieliasua.

Meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaoloaikaa on pidennetty toukokuun loppuun. Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 lähtien, ja puolittamista jatketaan vuosina 2022 ja 2023.

Eduskunnan hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa on myös 15 miljoonan euron määräraha laajakaistatukiohjelmalle. Laajakaistayhteyksien rakentajat voivat saada tukea vain kiinteiden yhteyksien rakentamiseen.

Arpajaislain uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa rahapelihaittojen torjuntaa. Poliisin lupamaksuihin tulee myös muutoksia vuodelle 2022. Passin hinta laskee, mutta muiden lupien hinnat pääosin nousevat kustannusvastaavuuden perusteella. Henkilökorttien hinnat pysyvät ennallaan.

Vastaanottolakia muutetaan niin, että Maahanmuuttovirastolle keskitetään vastuu valmiussuunnittelusta, joka koskee vastaanottopalveluiden järjestämistä laajamittaisessa maahantulossa. Muutos parantaa sisäministeriön mukaan varautumista suuriin maahantulijoiden määriin. Afganistanin tilanteesta johtuen Suomen vastaanottamien kiintiöpakolaisten määrä nousee noin tuhannesta henkilöstä 1 500 henkilöön.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ