Etelä-Uusimaa

Vastuuvapaudesta äänestys – tarkastuslautakunta kaipaa lisää avoimuutta


Hangon kaupunkia

Hangon kaupunginvaltuusto päätti nelivuotiskautensa tiistaina viiden tunnin etäkokoukseen, joka oli jälleen varsin sekava. Illan aikana hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös ja kaupungin tytäryhtiöiden tilinpäätökset, sekä myönnettiin vastuuvapaus kaupungin taloudesta ja hallinnosta vastanneille.

Valtuutettu Rolf Nyström (sit) ehdotti Eero Kolin (sit) ja Marko Niemen (ps/sit) kannattamana, että kaupungin viranhaltijoille, teknisen osaston johtajalle, sisäisten palvelujen päällikölle ja kaupunginjohtajalle ei tule myöntää vastuuvapautta koskien Hangonkylän kalanjalostushallin toteutusta.

Nyströmin ehdotuksen puolesta äänestivät myös Bernt Förström (sd), Lars Nyberg (sd), Pertti Ruuska (ps) ja Tony Särs (ps). Kaupunginhallituksen ehdotuksen ja vastuuvapauden myöntämisen kannalla oli 23 valtuutettua, Teemu Köppä (vihr) äänesti tyhjää. Nyström ja Koli merkityttivät päätökseen eriävän mielipiteensä.

Tytäryhtiöistä ei tulosta

Sataman liikevaihto notkahti viime vuonna 12,5 miljoonaan euroon ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa. Tulos oli selvästi heikompi kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 kokonaistulos jäi verojen jälkeen 14.000 euroa tappiolliseksi, eikä yhtiö maksanut kaupungille osinkoa viime vuodelta.

Vuonna 2019 sataman liikevaihto oli 18 miljoonaa ja tulos 6,6 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin tulosta tehtiin 5,8 miljoonaa euroa noin 17 miljoonan euron liikevaihdolla.

Hangon Vuokratalot Oy teki viime vuonna nollatuloksen noin 1,4 miljoonan euron liikevaihdolla. Tulos oli ennen satunnaiseriä noin 265.000 euroa. Poistoja tehtiin rakennuksista noin 170.000 euroa.

Hansea DC Oy:n vuoden 2020 tulos oli noin 30.000 euroa tappiollinen. Yhtiöllä on kolme työntekijää.

Tarkastuslautakunta pitää alijäämää merkittävänä liikevaihtoon suhteutettuna ja ehdottaa, että Hangossa harkittaisiin yhtiön lakkauttamista ja toimintojen siirtämistä kaupungin organisaatioon.

Tilikauden 2020 tulos oli kuitenkin 4,5 miljoonaa euroa plussalla. Alkuperäisessä vuoden 2020 talousarviossa ylijäämäodotus oli vajaat 230.000 euroa, korjatussa vajaat puoli miljoonaa euroa.

Hyvä tulos johtuu pitkälti valtion myöntämistä korona-avustuksista. Verokertymä oli 40,2 miljoonaa euroa, mikä oli 400.000 euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Valtionosuuksia kertyi 2,7 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Vuoden lopussa myytiin myös Kuningatarvuoren tontti 1,5 miljoonalla eurolla ja sairaanhoitopiiriltä saatiin 1,7 miljoonan euron maksuhyvitys.

Iso velkataakka edelleen

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman vuoden 2020 arviointikertomuksen, jossa esitetyistä huomautuksista pyydetään kaupunginhallituksen ja hallintokuntien vastineet syyskuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että vaikka viime vuoden tulos oli hyvä, ja konsernitasolla jopa seitsemän miljoonaa euroa ylijäämäinen, tuloksen analysoinnissa tulee kuitenkin huomioida valtion koronatuet kuntasektorille, joilla on ollut merkittävä vaikutus myös Hangossa.

Viime vuonna ei tehty merkittäviä määrärahojen ylityksiä ja kaupungin lainakanta pieneni vuoden 2020 aikana 2,9 miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa lainaa oli vielä runsaasti, 61,4 miljoonaa euroa, ja 7.600 euroa asukasta kohti, kun Suomen kuntien keskiarvo on noin 3.300 euroa. Konsernin lainakanta oli Hangossa 76,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 9.400 euroa asukasta kohti.

Tarkastuslautakunnan mukaan on tärkeää, että talouden tasapainottamistoimia jatketaan määrätietoisesti, jotta talouteen saataisiin pysyväluonteisempaa tasapainoa. Se toteaa myös, että konserniyhtiöt eivät ole kaikilta osin saavuttaneet niille asetetuttuja tavoitteita ja tähän tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Näin pitäisi toimia mm. siksi, että Hanko ei joutuisi kriisikunnaksi ja arviointimenettelyyn.

Avoimuutta kaivataan lisää

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan konserniohjeen noudattamisessa konserniyhtiöissä sekä konsernivalvonnassa on vielä parannettavaa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota satamayhtiössä tehtyyn erityistilintarkastukseen ja tapaukseen, joka johti myös vastuuvapauden epäämiseen yhtiökokouksessa.

”Tilinpäätöksestä puuttuu selkeä kannanotto konsernivalvonnassa havaituista puutteista tai maininta Hangon sataman tapahtumista, mitkä johtivat erityistilintarkastukseen ja myöhemmin vastuuvapauden epäämiseen”, arviointikertomuksessa todetaan.

Satamayhtiö ja konsernijohto eivät tarkastuslautakunnan mielestä ole tiedottaneet tarpeeksi avoimesti kyseisestä tapauksesta. Siitä olisi voitu tiedottaa avoimemmin ilman, että salassa pidettävää tietoa tai liikesalaisuuksia olisi julkistettu.

”Vaikka merkittävä osa kuntayhtiön asiakirjoista onkin usein salassa pidettäviä, kuntayhtiöiden toiminnassa tulisi tavoitella avoimuutta”, tarkastuslautakunta linjaa ja toteaa, että avoin tiedottamislinja lisäisi myös luottamusta yhtiön toimintaa ja sen johtoa kohtaan.

”Kuntalain mukaan kunnan konserniohjeessa tulee antaa määräykset kuntayhtiöiden hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Tällaista määräystä ei ole annettu. Kaupungin konsernijohto on näin ollen laiminlyönyt valvontatehtävänsä”, arviointikertomuksessa arvostellaan.

Palkkasumma laski viime vuonna

Tiedoksi merkittiin myös viime vuoden henkilöstötilinpäätös. Hangon kaupungin palveluksessa oli viime vuoden lopussa noin 590 henkilöä. Vakituisten työntekijöiden osuus oli 82,3 prosenttia. Noin 81 prosenttia kaupungin henkilöstöstä oli naisia.

Työpanos oli kaikkiaan noin 560 henkilötyövuotta ja nousi edellisvuodesta 1,1 henkilötyövuodella. Sairauspoissaoloja oli enemmän kuin edellisvuonna ja keskimäärin 18,9 henkilötyövuotta kohden. Eläkkeelle jäi viime vuonna lähes parikymmentä työntekijää ja palkkasumma laski 0,2 prosenttia vuodesta 2019.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ